KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Actio Legal olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz.

Bize iletmek istediğiniz soru, talep ve görüşleriniz için web sitemizde yer alan iletişim formunu doldurarak dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu kapsamda işlenen kişisel verileriniz hakkında, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde sizi bilgilendirmek isteriz.   

Kişisel Veriler

Web sitemizin “İletişim” bölümündeki formu dolduran ilgililerin; ad-soyad ve e-posta adresleri, telefon bilgisi ve iletilen mesaj kapsamındaki kişisel verilerini işlemekteyiz.

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Web sitemizin “İletişim” bölümünde yer alan İletişim Formu’nu doldurmanız üzerine kişisel verilerinizi; talebinize cevap verebilmek, görüşlerinizi değerlendirmek ve bu kapsamda sizinle iletişime geçebilmek amacı ile KVKK madde 5/2 (f) uyarınca veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki sebebi ile işlemekteyiz. 

Kişisel verileriniz; resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması gereken durumlarda, açık rızanız olmaksızın ilgili makamlara açıklanabilecektir. Mahkemeler ile diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması söz konusu olduğu takdirde kişisel verileriniz; KVKK madde 5/2 (ç) ve 5/2 (e) kapsamında açık rızanıza gerek olmadan işlenebilecektir. 

Kişisel Veri Aktarımı

Kişisel Verileriniz; yukarıda belirtilen işleme amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli ve makul düzeyde olmak kaydıyla üçüncü kişi iş ortaklarımız, hizmet, destek veya danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ve gerekli hallerde yetkili kamu kurumları ve yargı organlarıyla paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemleri

Kişisel Verileriniz; web sitemizde yer alan iletişim formunun tarafınızca doldurulması ya da diğer iletişim kanalları aracılığıyla tarafımıza iletmeniz veya iş ortaklarımız vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen işleme amaç ve kapsamı dahilinde olmak üzere; talebinize istinaden sizinle iletişime geçilebilir, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak sizden ek bilgi talep edilebilir. 

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK kapsamındaki haklarınız aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinin analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğradığınız takdirde bunun giderilmesini talep etme.

İletişim

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için; ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu, kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınız ve varsa gerekli belgeleri içeren talebinizi, “Cumhuriyet Mahallesi
Abdi İpekçi Caddesi No : 2 Propa Vista Kartal/İstanbul” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir nüshasını [email protected] mail adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle ya da daha önce tarafımıza bildirdiğiniz ve nezdimizde kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz.

Actio Legal, yukarıda belirtilen yöntemlerle ileteceğiniz taleplerinizi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen ücret alınacaktır.