Arabuluculuk

Actio Legal; Adalet Bakanlığı - Arabuluculuk Daire Başkanlığı Siciline kayıtlı arabubulucu kadrosu ile arabuluculuk ve taraf vekilliği hizmetleri sunmaktadır. 

Arabuluculuk sürecinin işletilmesi için; yasalar nezdinde uyuşmazlık konusunun, arabuluculuğa elverişli olması ya da arabuluculuğa başvurunun zorunlu olması gerekmektedir.

Arabuluculuk Nedir? 

 • Arabuluculuk alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.
 • Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde arabuluculuğa başvurulması mümkündür. Yabancılık unsuru taşıyan özel hukuk uyuşmazlıkları da buna dahildir. Bu uyuşmazlıklara örnek olarak; “ticari uyuşmazlıklar, sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıklar, boşanmanın mali sonuçları, miras ile ilgili uyuşmazlıklar, kiraya veren-kiracı uyuşmazlıkları, işçi-işveren uyuşmazlıkları ve tüketici hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar” sayılabilir. Aile içi şiddet iddiasını içeren uyuşmazlıkların arabuluculuğa elverişli olmadığı açıkça düzenlenmiştir. Boşanma davaları ve velayet konusundaki uyuşmazlıklar da arabuluculuğa elverişli değildir. 
 • İş Hukuku, Ticaret Hukuku ve Tüketici Hukuku kapsamındaki uyuşmazlıklar dava şartı, bir başka anlatımla zorunlu arabuluculuk alanlarıdır. Bu alanlardaki uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce, arabuluculuk sürecinin işletilmesi yasal zorunluluktur.  
 • Arabulucuya başvurulmasının dava şartı olarak düzenlendiği durumlarda; arabuluculuk faaliyetinin gerçekleştirildiği ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadığına ilişkin son tutanağın dava açılırken mahkemeye sunulması gerekmektedir. Mahkemenin ihtarına rağmen söz konusu tutanak mahkemeye sunulamadığı takdirde veya mahkeme tarafından arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının açıkça anlaşılması halinde, dava şartı yokluğu sebebiyle davanın usulden reddine karar verilir. 

Arabuluculuk Süreci Nasıl İşler?

 • Arabuluculuk; hızlı, düşük maliyetli ve ihtiyari bir çözüm yoludur. 
 • Arabuluculukta, tarafların aktif katılımı ve inisiyatifi ile uyuşmazlık çözüme kavuşturulur. Taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbesttirler. 
 • Taraflar dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilirler. Mahkeme de tarafları arabulucuya başvurmak konusunda aydınlatıp, teşvik edebilir.
 • Taraflar, gerek arabulucuya başvururken gerekse tüm süreç boyunca eşit haklara sahiptirler.
 • Taraflar, emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak kaydıyla arabuluculuk usulünü serbestçe kararlaştırabilirler.
 • Arabuluculukta gizlilik esastır. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça arabulucu, arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde kendisine sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile diğer kayıtları gizli tutmakla yükümlüdür. Aksi kararlaştırılmadıkça taraflar ve görüşmelere katılan diğer kişiler de bu konudaki gizliliğe uymak zorundadırlar.
 • Arabuculuk süreci ile ilgili olarak; “Taraflarca yapılan arabuluculuk daveti veya bir tarafın arabuluculuk faaliyetine katılma isteği, Uyuşmazlığın arabuluculuk yolu ile sona erdirilmesi için taraflarca ileri sürülen görüşler ve teklifler, Arabuluculuk faaliyeti esnasında taraflarca ileri sürülen öneriler ya da herhangi bir vakıa veya iddianın kabulü, Sadece arabuluculuk faaliyeti dolayısıyla hazırlanan belgeler” uyuşmazlıkla ilgili olarak hukuk davası açıldığında ya da tahkim yoluna başvurulduğunda, delil olarak ileri sürülemez ve bunlar hakkında tanıklık yapılamaz. 
 • Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması halinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz.

Arabuluculuk hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi ve talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.